AC Ohm's Law Taschenrechner

  Impedance: Z = °  =   
  Current: I = °      
  Voltage: V = °      
  Power: S = °  =   
               

AC Ohms Rechtsformel

V (v) = i (a) × Z (ω) = (| I | × | Z |) ∠ (θ I + θ z )

S (VA) = v (v) × i (a) = (| v | × | I |) ∠ (θ V - θ i )


Impedance:
Z
=


Ω

°
=

Current:
I
=μA
mA
A
kA
MA°


Voltage:
V
=V
kV
MV°


Power:
S
=