Elektronenladung (e) an Coulombs (C) elektrischer Ladungskonverter

e
   
Coulombs result: C

Elektronenladung (e) an Coulombs (c): 1c = 6.24150975 · 10 18 e

Die Einheit der elektrischen Menge der elektrischen Ladung ist die Coulomb, die Ladung eines Elektrons beträgt ungefähr -1,602 × 10 -19 C.

Elektronenladung (e) an Coulombs (C) elektrischer Ladungskonverter